agenția rewlații interetnice прикрепленные посты

Felicitări… felicitări

04.02.2021 Блог  Нет комментариев

În numele Agenției Relații Interetnice, felicit întreg colectivul Bibliotecii evreiești ”Ițic Mangher”, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la fondare!
Biblioteca evreiască ”I.Mangher” s-a deschis la 4 februarie 1991, fiind prima structură bibliotecară, care s-a axat pe satisfacerea informațională și culturală ale minorităților naționale din țară. Pe parcursul anilor biblioteca a adunat un număr impresionant de publicații, şi astăzi deține peste 45000 de volume din toate domeniile de cunoaștere, inclusiv 10 000 de documente, articole şi materiale ce ţin de Iudaică.
Biblioteca evreiească joacă un rol important în procesul de renaștere națională și culturală a comunității evreiești din țară, având o echipă de profesioniși și activând în diverse forme și metode de lucru.
Astăzi, Biblioteca Evreiască ”I. Mangher” este un centru modern de informare și cultură în sistemul organizațiilor evreiești publice și de stat, tehnologiile moderne sunt introduse cu succes, publicațiile rare sunt traduse în format electronic, noile servicii sunt oferite utilizatorilor. Biblioteca este populară în rândul locuitorilor din Chișinău, atrage iubitorii de carte cu colecțiile sale vaste, care includ literatură în ebraică și idiș, română și rusă, engleză și alte limbi.
Din anul 1995 Biblioteca obține statut de Centru cultural, fapt care a dus la elaborarea şi implementarea unui șir de programe noi: instructive, culturale, sportive, ateliere de creație pentru copii și adulți.
În calitate de director general al Agenției Relații Interetnice, apreciez deschiderea către cooperare a întregii echipe, manifestată în repetate rânduri prin acțiunile comune organizate cu Agenția — evenimente comemorative dedicate comemorării victimelor Holocaustului în incinta Casa Naționalităților, expoziții de carte cu prilejul Zilei Internaționale a Limbii Materne, sau participarea la tradiționalul Festival Etnocultural, desfășurat anual în centrul capitalei.
Astfel, „mangeriții”, așa cum sunt numiți cu multă căldură personalul Bibliotecii ân cercurile evreiești, folosind instrumentul lor principal — CARTEA — contribuie la realizarea obiectivelor noastre comune — dezvoltarea dialogului intercultural, formarea unui spirit de toleranță în societate, oferind acces la informații în limba maternă a minorităților naționale, promovând diversitatea în societate.
Cu deosebită recunoștință, Vă doresc sănătate, fericire, prosperitate, noi realizări, noi colecții de cărți, cititori fideli, dragi slujitori ai cărții!
Elena Beleacova,
Director general

От имени Агентства межэтнических отношений поздравляю коллектив Еврейской библиотеки имени Ицика Мангера с 30-летним юбилеем!
История библиотеки, открывшейся 4 февраля 1991 года, неразрывно связана с историей нашего молодого государства, историей еврейского населения нашего края и всего еврейского народа. Ее развитию, укреплению материально-технической базы, пополнению фондов во многом способствовало принятие Указа Президента и Постановления Правительства Республики Молдова о мерах по развитию еврейской культуры.
Еврейская библиотека была первой муниципальной библиотечной структурой, ориентированной на удовлетворение информационных и культурных потребностей национальных меньшинств. Приоритетами в ее деятельности стали сохранение документальной памяти и богатейшего культурного наследия еврейского народа, развитие взаимопонимания и взаимодействия между еврейской общиной и другими этническими группами, проживающими в Молдове.
Разнообразные формы и методы работы, высокопрофессиональный, энергичный коллектив единомышленников позволили Библиотеке играть одну из ведущих ролей в процессе национально-культурного возрождения еврейского сообщества.
Сегодня Еврейская библиотека — это современный информационный и культурный центр в системе государственных и общественных еврейских организаций, в ней успешно внедряются современные технологии, переводятся редкие издания в электронный формат, предоставляются пользователям новые услуги.
Библиотека пользуется популярностью у жителей Кишинева, привлекает любителей книги своими обширными фондами, в которых представлена литература на иврите и идиш, румынском и русском, английском и других языках.
И, кроме этого, Библиотека совмещает функции общинного культурного центра, ведет более двух десятков образовательных, культурных, творческих программ и проектов для взрослых и детей.
Мне, как генеральному директору Агентства межэтнических отношений, хочется особенно оценить открытость коллектива к сотрудничеству. Это свойство неоднократно проявлялось в совместных акциях с Агентством, будь то мемориальные мероприятия, посвященные Холокосту в Доме национальностей, книжные выставки к Международному дню родного языка, или участие в традиционном Этнокультурном фестивале в центре молдавской столицы.
Таким образом, «мангеровцы», как тепло называют сотрудников Библиотеки в еврейских кругах, используя свой главный инструмент – книгу — содействуют достижению наших общих целей — развитию межкультурного диалога, формированию духа толерантности, поддержке языков национальных меньшинств, обеспечению доступа к информации на родном языке, продвижению многообразия в обществе.
Как говорил выдающийся писатель-идишист, наш земляк Ихил Шрайбман: «Давайте прижмем книгу к нашему сердцу. Пусть она будет нашим щитом против плохого и злого».
У Еврейской библиотеки имени Ицика Мангера – большой праздник. А праздники всегда располагают к теплым словам и пожеланиям. Тем более, что работающие здесь люди, как никто заслуживают похвалы и благодарности. Здоровья вам, счастья, благополучия, новых достижений, новых книжных коллекций, преданных читателей, дорогие Служители Книги!

Елена БЕЛЯКОВА,
Генеральный директор
Агентства межэтнических отношений

2
Теги: , ,